Opći uslovi i odredbe prodaje

Definicije

1. OBJAŠNJENJE

1.1. Definicije u ovoj klauzuli primenjuju se na opče uslove I odredbe određene u ovom dokumentu. Kompanija:

Emporia Style Kft.

1012 Budapest, Márvány u. 17.

Porzeni broj u EU: HU12239856

Registracijski broj tvrtke: 01-09-170422

Raspored isporuka: raspored kojim se  definiše vreme, naplata  i opcije isporuke u zavisnosti od zemlje isporuke. Raspored Isporuka se može videti na našoj web stranici i  podložan je promenama bez predhodnog obaveštenja.

EU: označava Evropsku Uniju

VIŠA SILA će imati značenje dodeljeno u klauzuli 13.

Roba: proizvodi koje vam prodajemo kako je naznačeno u narudžbini.

Narudžbina: Vaša narudžbina robe

Potvrda narudžbine: imaće značenje naznačeno u klauzuli 2.6. 

Vremenski period narudžbine: vremenski period   počinje onog trenutka kada nešto naručite i završava se onog trenutka kako smo naveli u rasporedu vremenskog perioda narudžbine za svaku državu u koju se roba isporučuje.

Vremenski raspored narudžbina: raspored koji odredjuje vremenski period za  narudžbine je definisan u skladu sa  zemljom isporuke. Raspored vremena narudžbine se može videti na našoj web stranici i može biti podložan promenama  bez obaviještenja.

Politika I pravila o privatnosti: politika I  pravila o privatnosti kompanije  se odnose na bilo koje informacije koje se nalaze na internetu kao I  o  narudžbinama, primerak pravila o privatnosti se može pronaći na našoj web stranici ili ga je moguće dobiti od Kompanije na zahtev.

 

Opći uslovi i odredbe: Opći uslovi i odredbe određeni u ovom dokumentu 

Procedura i pravila TV Igara: Procedura i pravila kompanije a koja se tiče vođenja i ponašanja i poslovanja putem televizijske medije, kopija se može naći na našem web sajtu ili doboti od kompanije na zahtev.

Mi,nas i/ili naše kompanija

Pisana formaili pisanje uključuje faksove i e-mejlove

vi i/ili vaše: osoba koja naručuje odnosno naručilac

1.2. Naslovi nemaju uticaj na objašnjenje ovih Uslova

1.3. Napomene u vezi sa klauzulama se odnose na relevantne klauzule (točke) ovih Općih uslova

2. OSNOVE PRODAJE

2.1. Ovi Uslovi i Narudžbini određuju kompletan dogovor između Vas i nas u vezi sa prodajom robe. Molimo vas da proverite da li  su detalji o uslovima ili na narudžbenici kompletni i tačni pre nego što se obavežete ugovorom. Ukoliko smatrate da postoji greška ili nedostatak u ovim dokumentima, molimo vas da nas odmah kontaktirate. Svaka promena uslova ili narudžbine koji ste dogovorili  sa našim ovlašćenim zaposlenima I agentima će biti obavezujuća samo ukoliko bude u pisanoj formi. Prihvatamo samo odgovornost za izjave ili prezentacije naših autorizovanih zaposlenika ili agenata ukoliko su zavedene pismeno. Molimo Vas budite sigurni da ste pročitali I razumeli ove Uslove pre nego što napravite Narudžbinu, jer ćete njima biti vezani onog trenutka kada ugovor stupi na snagu u skladu sa sa klauzulom 2.5.

2.2. Bilo koji uzorci, skice I reklamni materijal koje dajemo proizvodi se  iskljućivo da bi vam pružio približnu sliku robe koju opisuju, posebno:-

2.2.1. kada se navodi  masa  metala ili broj karata , ovo su proseci za sve proizvode tog dizajna;

2.2.2. tamo gde je u ponudi prstenje u raznličitim veličinama,navodi se prosek za sve komade u svim veličinama

2.2.3.ako je predmet ručno izradjen ili izbrušen, razlika između proseka I bilo kog  komada može da bude uvećana

2.2.4. U industriji nakita, velika količina dragog kamenja se na neki način obradjuje da bi se poboljšao njegov izgled ili trajnost. Samim tim, trebate pretpostaviti da je svako drago kamenje koje kupite od nas obradjenoZa vise detalja o određenim procedurama obrade, posetite našu web-stranicu. 

2.2.5. Iako se uvek trudimo da poreklo svakog dragog kamena bude tačno naznačeno, ne možemo uvek potvrditi sa potpunom sigurnošću poreklo svakog dragog kamena.

2.3. Ukoliko se bilo koji od ovih Uslova ne slaže sa uslovima narudžbineopći uslovi imaju prednost u odnosu na uslove narudžbine.

2.4. Narudžbina je vasa ponuda da se uđe u obavezujući ugovor, koji mi možemo da prihvatimo ili odbijemo bez obrazloženja.

2.5. Ovi Uslovi postaju obavezujući za Vas I nas kada pošaljemo robu na adresu koju ste nam poslali, I u tom trenutku Ugovor stupa na snagu između dotičnih strana.

2.6. Na vašu Narudžbinu ćemo dodjeliti broj narudžbine I obavestićemo vas o tome (Potvrda o narudžbini) Molimo vas da navedete broj narudžbenice u bilo kakvoj eventualnoj dodatnoj komunikaciji sa nama a u vezi sa narudžbinom.

2.7. Zadržavamo pravo da preradimo I izmenimo sve navedene Uslove s vremena na vreme.Vi morate da se pridržavate pravila i uslova koji su bili na snazi u trenutku nastanka ugovora u skladu sa klauzulom 2.5, osim u slučaju kada zakon ili Vlada ili regulatorno telo zahteva promenu uslova ( u tom slučaju to će se odnositi na narudžbine koje još nismo isporučili)

2.8. Svaka narudžbini nastala putem/ili kao rezultat televizijskog programa Kompanije (telefonom, internetom ili bilo kojom drugom metodombiće podložna proceduri i politici Tv igara kompanije.

2.9. Upotreba našeg web sajta je regulisana pravilima o privatnosti kompanije i vi pristajete na procesuiranje opisano u pravilniku i garantujete da su svi podatci koje ste dali točni.

2.10. Ugovor koji je sklopljen između nas je u skladu sa Zakonima države u kojoj je roba kupljena.

3. REKLAMIRANJE I DRUGI SADRŽAJ

3.1. Tekst. slike, logoskice, fotografije, opisi, ilustracije, podatci I svi ostali materjali koje je kompanija koristila ili napravila , kao I njihov odabir, sastavljanje I upravljanje istim, se ovde skupno naziva SADRŽAJ. Zadržavamo pravo da ukinemoispravimo, obrišemo, osavremenimo, ili izmenimo bilo koji “Sadržaj”, specifikaciju proizvoda I cenu u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

3.2. Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi, Sadržaj je ekskluzivno vlasništvo kompanije I zaštićeno je autorskim pravom,zaštitnim znakom i proizvodnom oznakom i drugim vlasničkim pravima koji su vlasništvo Kompanije ili vlasništvo trećeg lica koje je dalo dozvolu za korišćenje Kompaniji.Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi vaša upotreba sadržaja ograničava se na ličnu, nekomercijalnu upotrebu u vezi sa kupovinom i naručivanjem Robe od Kompanije i ni za kakvu drugu namenu.

3.3. Bilo kakva upotreba, vaša ili osobe koju ste vi ovlastili, koja nije u skladu sa naznačenim Uslovima u pisanoj formi od strane Kompanije je strogo zabranjena. Svako neautorizovano korišćenje Sadržaja može narušiti Zakone o Autorskim pravima, zaštiti brenda, kao i zakone o privatnosti i objavljivanju kao i uredbe o komukaciji.

3.4. Ništa što je u ovom dokumentu navedeno ne treba uzimati sa bezuslovnim odobravanjem  ili na bilo koji drugi način,kao i bilo kakva dozvola ili pravo na upotrebu  zaštitnog znaka ili oznake usluga Kompanije  bez pismene dozvole kompanije ili trećeg lica koje poseduje zaštitni znak ili žig koji Kompanija koristi. Provjerićemo sva naša prava na intelektualnu svojinu do najviših zakonskih instanca .

3.5. Sadržaj može sadržati greške, nepreciznosti, propuste I štamparske greške ili može da zastariUkazano vam je da mi obezbeđujemo sadržaj samo za informacione svrhe I da bilo kakve greške,netapreciznosti ili propusti u Sadržaju nisu obavezujući za Kompaniju osim ukoliko specifično nije drugačije naznačeno.

4. OPOZIV I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U VEZI SADRŽAJA

4.1. Kompanija ne daje bilo kakve garancije ili prikaz u vezi sa Sadržajem (bilo da je on na  na našem web sajtu, u našim reklamama ili publikacijama ili bilo gde drugde) ili tačnost,potpunost ili pravovremenost tog Sadržaja. Bez ograničenja svega gore navedenog , sav sadržaj dostavljen od strane Kompanije, vama je dostavljeno “onako kako jeste”, bez  garancije bilo koje vrste,kao i da  izražava ili  uključuje ali nije ni ograničeno da uključi garanciju za prodaju i prigodnost za odredjenu svrhu,namenu,nekršenje propisa,sigurnost ili tačnost.Uslovi u vidjenom stanju sadržaja se isključivo uslov bilo koje transakcije u okviru Kompanije.

4.2.  Ni pod kojim uslovima  Kompanija, njeni dobavljači ili  direktori koji je predstavljajuslužbenici, zaposleni ili agenti neće  biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakve indirektne, posredneslučajneposebne ili krivične odgovornosti za  štetu, bilo da je u vezi sa ugovorom  ili krivice koji uključuje nemarnost, koja uključuje pristup upotrebu ili nemogućnost pristupa ili upotrebe Sadržajakao i gubitku profita ili bilo čega drugog, iako je kompanija naročito upozoravala na mogućnost ovakvih šteta.

5. ROBA

5.1. Garantujemo da će pri dostavi robe ona biti:

5.1.1. u skladu sa opisom koji je naveden( opis je naveden u članovima klauzule 2.2) 

5.1.2. zadovoljavajućeg kvaliteta;

5.1.3. biti za upotrebu u one svrhe  koje smo MI naveli;

5.1.4. biti bez materjalnih defekata u dizajnu,  materijalu I izradi;

5.1.5. biti u skladu sa svim propisanim odredbama I zahtjevima potrebnim za prodaju robe u državi gde kupujete proizvod(e).

5.2. Ova garancija je dodatak na vaša zakonska prava koja se odnose na robu koja je sa greškom ili koja ne ispunjava ove uslove. Saveti o vašim zakonskim pravima su vam dostupni  u Birou za zaštitu potrošača ili tržišne inspekcije  ili lokalnog ekvivalenta.

5.3. Ova garancija se ne primenjuje na bilo kakve defekte Robe nastale usled dugotrajnog nošenja i habanja, svesne štete, nesreće, vašeg nemara ili nemara trećeg lica, ukoliko koristite robu na način koji ne preporučujemo, vaše nemogućnosti da pratite naša uputstva, ili bilo kakvih promena ili popravki koje izvedete bez našeg pismenog odobrenja.

5.4. Preduzećemo potrebne korake da Robu spakujemo na prikladan način da bi bili sigurni da  ćete primiti vašu Narudžbinu u dobrom stanju.

5.5. Ovi uslovi se primenjuju na svaku popravljenu ili zamenjenu Robu koju vam dostavimo u  slučaju da je originalna Roba sa greškom ili se ne podudara sa  navedenim Uslovima.

6. ISPORUKA ROBE

6.1. Molimo Vas pogledajte naš raspored Dostave koji se odnosi na vreme , naplatu  I ostale  opcije dostave.

6.2. Vreme dostave može da varira u zavisnosti od adrese.. Ne garantujemo nikakve rokove za dostavu. Vreme dostave nije od važnosti za ugovor. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakve zahteve, gubitke, cene, oštećenja, troškove ili za sve slično za šta se utvrdi da su nastali zbog vas ili treće strane, a  direktno ili indirektno su povezani na bilo koji način sa neuspehom da se ispoštuje procenjeni ili preporučeni datum dostave.

6.3. Naplatićemo vam  samo jednu cjenu dostave po narudžbini, nezavisno od količine naručene Robe.

Ako dodate još neki predmet u Narudžbinu u okviru istog vremenskog perioda naručivanja, još uvek će se naplatiti samo jedna isporuka. Isporuke na više adresa će zahtevati više Narudžbini I naplaćivanje svake narudžbine posebno. Ako poručite “Isporuku istog dana”, gde je to moguće,  ne možete dodati  proizvode u tu Narudžbinu.

7. NEISPRAVNA ROBA I POVRAĆAJI

7.1. Ukoliko se ustanovi da je  roba  neispravna u roku od 30 dana od prijema , biće vam ponuđeno vraćanje novca ili ukoliko tog određenog proizvoda ima na lageru,zamena.

7.2. Da biste nam vratili neispravnu robu, morate popuniti Formular za povraćaj, koji možete preuzeti na našoj veb stranici, ili kontaktirajte naš  Servis za korisnike koji će vam dati uputstva (kontakt detalji se mogu videti na informaciji o dospeću).

7.3. Nismo odgovorni za povraćenu robu koja se izgubi u transportu, tako da je važno da koristite siguran I poverljiv način isporuke I transporta.

7.4. Ovi Uslovi će se primeniti na svu popravljenu ili zamensku Robu koju vam obezbedimo.

7.5. Molimo Vas, zapazite da se povratna naknada naplaćuje kupcu.

8. VLASNIŠTVO I RIZIK

8.1. Roba će biti na vašu odgovornost od vremena isporuke do adrese za isporuku koju ste nam obezbjedili.

8.2. Vlasništvo nad Robom ćete imati onog trenutka kad je u potpunosti platite uključujući i troškove dostave.

9. CIJENA I PLAĆANJE

9.1. Cijena Robe će biti po vašoj Narudžbini koju mi prihvatimo.

9.2. Za narudžbine  isporučene unutar EU, ove cene uključuju PDV gde je to primenljivo. Za Narudžbine isporučene van EU ili u Australiji može biti potrebno da se plate troškovi uvoza odnosnouvozne dažbine kada vaša Narudžbini stigne u vašu zemlju. Ovi I svaki drugi troškovi za carinu su vaša odgovornost

9.3. U ove cene ne ulaze troškovi dostave, koje se dodaju na ukupnu sumu.

9.4. Za Narudžbine preko kreditnih ili debitnih kartica   izdatim van EU ili u Australiji može biti potrebno plaćanje taksa prilikom prelaska granice, I Narudžbine preko kreditnih ili debitnih kartica mogu zahtevati proviziju ako je narudžbina u valutama drugačijim od onih za koje je kartica određena. Ova naplaćivanja, I svaka druga slična ovim,  sa dodatnim načinima plaćanja, su van naše kontrole I Vi ih morate platiti direktno vašem izdavaocu kartice.

10. KAKO MOZETE VRATITI ROBU

10.1. Kada kupite robu od nas imate naše 15-dnevne garancije za povraćaj novca, koja startuje onog dana kada primite Robu.Novac ce Vam biti vracen iskljucivo uplatom na tekuci racun(Vas ili osobe cije nam podatke date). Ukoliko iz bilo kog razloga niste zadovoljni komadom nakita, samo popunite Formular za povraćaj na našoj web stranici I pošaljite nam nakit nazad za potpuni povraćaj novca plaćenog za proizvod.

10.2. Da biste iskoristili ovu garanciju, morate osigurati da nam se roba vrati kao nova, a to znači da:

10.2.1. ne smete ukloniti identifikacijsku oznaku koja je privezana za Robu;

10.2.2. sa koda naušnica (I bilo kog nakita za pirsinge) ne smete ukloniti higijenski pečat;

10.2.3. ne smete izmeniti Robu – na primer, ne možemo prihvatiti povraćaj prstenja čija je veličina promenjena;

10.2.4. Robu morate vratiti u originalnom pakovanju I sa originalnom   karticom autentičnosti (ako je dostavljena);

10.2.5 morate osigurati da spoljašnje pakovanje bude dovoljno da zaštiti robu u transportu.

10.3. Ne morate nas kontaktirati pre povraćaja robe – samo pratite uputstva na web stranici u vezi vaše Narudžbine,da budete sigurni da koristite osiguran način isporuke.

10.4. U slučaju da je roba isporucena kao nova proces refundiranja novca će početi u roku od najkasanije 30 dana od trenutka kada smo primili vašu vraćenu robu u magacin.

10.5. Ne refundiramo troškove prvobitne isporuke ili isporuke pri povraćaju.

11. VAŠE PRAVO DA OTKAŽETE NARUDŽBINU

11.1. Za narudžbine isporučene unutar EU, pod Ugovorima Potrošača (Informacije, otkazi i dodatno naplaćivanje) po odredbama iz 2013, imate pravo da otkažete ugovor sa nama tako što ćete nas  obavestiti u pisanoj formi da to želite da učinite u periodu koji počinje od dana kada ugovor stupi na snagu a završava se po isteku 14 radnih dana počevši od dana  prijema  Robe.

11.2. U ovom slučaju, dobićete potpuni povraćaj novca koju ste platili za Robu u roku od 30 dana

11.3. U roku od 21 dana nam morate vratiti robu u nekorišćenom stanju I u stanju da može ponovo da se prodaje sa kompletnim originalnim pakovanjem, sa vašim troškovima isporuke.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

12.1. Po klauzuli 12.2 I klauzuli 12.3, ukoliko bilo koja strana ne uspe da ispoštuje ove uslove, nijedna strana neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje trpi druga strana, osim za one koji su predvidiva posledica neuspevanja  da se ispoštuju ovi Uslovi u trenutku kada smo stupili jedni sa drugima u ovaj ugovor

12.2. Po klauzuli 12.3, nijedna strana neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koji su rezultat nemogućnosti da se ispoštuju Uslovi, a spadaju u sledeće kategorije:

12.2.1. gubitak prihoda ili zarade;

12.2.2. gubitak profita;

12.2.3. gubitak posla;

12.2.4. gubitak očekivanih štednji;

12.2.5. gubitak podataka;

12.2.6.  bilo kakav gubitak vremena; ili

12.2.7. značajan gubitak. Ipak, ova klauzula 12.2 neće sprečiti potraživanja za predviđeni gubitak, ili štetu na vašem fizičkom vlasništvu.

12.3. Ništa u ovom dogovoru ne isključuje ili na bilo koji način ograničava našu odgovornost za:

12.3.1. smrt ili ličnu povredu izazvanu našim nemarom;

12.3.2. prevare ili namerno dovodjenje u zabludu;

12.3.3. svako kršenje obaveza koji su navedjeni u Zakonu o prodaji robe i Zakonu O Nabavci robe i usluga

12.3.4. neispravni  proizvodi po Zakonu o zaštiti potrošaća, ili

12.3.5. bilo koje drugo pitanje za koje bi bilo nezakonito da ga isključimo ili pokušamo da izbegnemo našu odgovornost

13. DOGAĐAJI VAN NAŠE KONTROLE

13.1. Nećemo biti odgovorni za bilo koji neuspeh da ispunimo naše  obaveze ili pak ih odložimo u skladu sa   ovim Uslovima, a da je neuspeh prouzrokovan događajima van naše razumne kontrole posredstvom VIŠE SILE

13.2.  Viša SILA uključuje bilo kakav čin, događaj, propust ili nesreću izvan naše razumne kontrole I uključuje, (a nije ograničeno)  na sledeće:

13.2.1. štrajkove, zatvaranja radnih prostorija ili druge industrijske akcije;

13.2.2. javne nerede, pobune, invaziju, teroristički napad ili pretnju terorističkim napadom, rat (proglašen ili ne) ili mogućnost priprema za rat;

13.2.3. požar, eksploziju, oluju, poplavu, zemljotres, sleganje tla, epidemiju ili druge prirodne katastrofe;

13.2.4. nemogućnost korišćenja železničkog, pomorskogvazdušnogdrumskog transporta ili drugih načina javnog ili privatnog transporta;

13.2.5. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih mreža;

13.2.6. zakoni, dekreti, zakonodavstvo, regulative I zabrane bilo koje vlade; ili

13.2.7. pandemije ili epidemije.

13.3. Naše obaveze prema ovim uslovima se suspenduju u periodu  dok traje VIŠA SILA i imaćemo produženi vremenski period  da ispunimo ove obaveze u trajanju tog perioda. Privešćemo razumne korake  da pariramo VIŠU SILU kraju ili ćemo pronaći rešenje po kome naše obaveze prema Uslovima mogu biti ispunjene uprkos VIŠOJ SILI

14. OBAVJEŠTENJA

14.1. Sva obavještenja koja nam šaljete moraju biti u pisanoj formi, poslata  poštom i unapred plaćena, Kompaniji na adresu:

GLS d.o.o. Nakit tv Varaždinska 116. 10360 Popovec, Sesvete Croatia 

Možemo vas obavestiti na imejl adresu ili na poštansku adresu koju nam dostavite u Narudžbini. Obaveštenje će se smatrati primljenim I pravilno uručenim tri dana nakon datuma slanja bilo kakvog pisma ili ako vas obavestimo putem mejla, u roku od 24 časa nakon što je mejl poslat na  adresu koju ste nam dostavili. U slučaju dokazivanja postojanja bilo kakvog obaveštenja, biće dovoljno dokazati, u slučaju pisma, da je pismo bilo ispravno adresirano, sa markicom I dostavljeno pošti, a u slučaju mejla, da je mejl bio poslat na ispravnu mejl adresu primaoca.

15. ODŠTETA

15.1. Saglasni ste da ne naškodite, obeštetite I  čuvate od štete Kompaniju, njene saradnike, zaposlenesaradnike,,direktore I agente od svih tvrdnji, gubitaka, oštećenja, odgovornosti, troškova, ili zahteva, uključujući razumne profesionalne provizije, koje nastanu usled kršenja ovih Uslova; ipak, ova odšteta se neće primeniti na bilo kakve tvrdnje, gubitke, oštećenja, odgovornosti, troškove ili zahteve usled nemara Kompanije ili namernog neispravnog ponašanja. Ova odšteta će nastaviti da postoji uprkos prethodnom ispunjenju Narudžbine ili njenog prekida.

16. OPĆE ODREDBE

16.1. Ukoliko bilo koji sud ili ovlašćena ustanova odluči da su bilo koje zakonske odredbe ovih Uslova netačne, nezakonite ili neizvršiv u bilo kom delu, član će,samo u tom delu, biti uklonjen iz ostalih članova, koji će nastaviti da budu ispravni do krajnjeg stepena dozvoljenog od strane zakona.

16.2. Ako ne uspemo u bilo kom periodu,  dok su ovi Uslovi na snazi, da nametnemo da Vi izvršavate svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima, ili ako ne iskoristimo sva naša prava pod ovim Uslovima,

To neće znači da smo se odrekli svih prava iz ovih uslova I svakako neće značiti da Vi ne morate da izvršavate svoje obaveze prema ovim Uslovima. Ukoliko se odreknemo izvršavanja obaveza sa vaše strane, to ne znači da smo se automatski odrekli svih izvršavanja obaveza koje vama sljeduju. Nijedno naše odricanje od ovih uslova neće biti aktivno osim ukoliko izričito izjavimo da se odričemo i to u pisanoj formi.

16.3. Ništa u ovim Općim Uslovima i odredbama neće umanjti vasa zakonska prava u vezi sa  pogrešno opisanom Robom. Za dalje informacije o vašim zakonskim pravima kontaktirajte vase lokalne ekvivalentne institucije.

PROCEDURE I PRAVILA TV IGARA

O TV IGRAMA

Na našim TV kanalima, web stranicama i kroz naše aplikacije koje mogu da se preuzmu, mi  prezentujemo niz prezentacija  proizvod kroz video uživo (svaki, „TV igra“). Tv igre se mogu razlikovati u formatu, ali obično mogu da sadrže i cenu koja može da bude zastarela kao i količina robe koja je na raspolaganju.

Količina proizvoda

Od igre do igre, broj proizvoda koji su dostupni da se kupe po već određenoj cijeni će varirati. U određenom trenutku igre, na ekranu možemo prikazati broj mogućnosti koje su nam preostale u toj određenoj igri („količina preostala u igri“;).Ovo je pokazatelj koliko još komada proizvoda nameravamo da prodamo u toj igri. Ovo nije nužno pokazatelj ukupnog broja komada proizvoda koje imamo u zalihama na lageru („stvarna količina“) u bilo kom trenutku (tj. Možemo imati više komada proizvoda od pokazanog broja pod „Preostalo u ovoj aukciji“). Ne postoji obaveza da se proda ukupna količina proizvoda za tu igru; takođe možemo prodati i više od ove količine kada postoji veća potražnja od one koju smo predvideli i postoji dovoljno komada na lageru.

Početna cijena (menjanje cijene)

Imajte na umu da je početna cijena u bilo kojoj TV igri samo cijena sa kojom smo izabrali da započenemo TV emisiju i ne mora predstavljati stvarnu tržišnu cijenu, predloženu maloprodajnu cijenu ili bilo koju drugu cijenu koja se koristi ili prihvaćenu prodajnu cijenu proizvoda. Cijene pod navodnicima su podložne promenama pod našim uslovima i odredbama prodaje.

Smanjivanje cijene

Kada određena tv igra počne, cijena prezentovanog proizvoda može početi da opada i periodično može biti umanjena dok mi, sa svojim potpunim diskrecionim pravom, ne odlučimo da pređemo na drugi predmet. Možemo preći na drugi predmet pre nego što se sve, ili bilo koje količine artikala, od ukupne količine u igri dodele kupcima. Kada pređemo na drugi predmet, prethodna igra može da se nastavi dok je ne prekinemo (pogledati ispod) i kupci mogu nastaviti da kupuju predmet po finalnoj cijeni ukoliko postoji dovoljna količina koja se može prodati.

Postavljanje svoje ponude

Ukoliko vidite predmet za koji biste želeli da postavite svoju ponudu,možete postaviti svoju ponudu kada dostigne cijenu koju ste spremni da platite. Postavljanjem svoje ponude slažete se da ste u mogućnosti i nameravate da kupite predmet(e) za koje dajete ponude po finalnoj cijeni (koja može ili ne mora biti manja od iznosa vaše ponude) – ukoliko mi prihvatimo vašu ponudu.

Dodela predmeta

Nakon vaše ponude, artikal će vam biti dodeljen bilo da ste potvrdili vašu narudžbinu, ili kada ste uspešno naručili uz pomoć našeg Tima. Kada vam je predmet dodeljen, rezervisaćete artikal za kupovinu i složićete se da kupite taj artikal-što je u skladu sa našim pravilima otkazivanja i povraćaja.

Ukoliko odlučite da ne želite odmah da potvrdite kupovinu artikla, možete da ga izgubite u korist drugih ponudjača a ako mi imamo veću potražnju za artiklom u odnosu na stvarnu količinu koju posedujemo. Dok postoji dovoljna količina, artikal će ostati u vašoj korpi po konačnoj cijeni.

Smanjivanje količine po igri

Dok TV igra traje, naš producent će uložiti sve napore da bi obezbedio da preostale količine u igri odražavaju koliko još mogućnosti postoji za gledaoce da daju ponudu za jedan od preostalih artikala. Na taj način, oni će koristiti sve informacije koje moraju da daju uključujući trenutne i prošle aktivnosti na našoj web stranici i telefonskim linijama.Iz mnogo razloga, preostala količina igri neće biti precizna prezentacija tačne količine koja je preostala u i gri i trebalo bi je shvatiti kao procena. Na primer, pozivaoci mogu prekinuti vezu pre razgovora sa našim timom za pomoć, ili mogu kupiti veće količine. Naši producenti su obučeni da koriste svoje iskustvo da prikažu količinu na ekranu što je točnije moguće, ali učestvovanjem  u TV igri vi prihvatate da oni mogu i hoće da ostvare svoje diskreciono pravo  i odluku da to učine.

Prestanak TV igara

TV Igre se obično završavaju ranije od trajanja jednog sata od kada se prikazi uklone sa ekrana na kraju glavne prezentacije predmeta, ili kada smo izdvojili količinu trezora za mušterije. Možemo, po našem diskrecionom pravuda prikažemo artikal ponovo na ekranu posle glavne prezentacije, ukoliko postoji dostupna količina; to se ne odnosi na dužinu trajanja aukcije i svakako će se prekinuti u skladu sa ovim članom. Igre koje još uvek nisu završene mogu biti prikazane na našoj web stranici. Kada vodimo TV Igre koje počinju simulatno, one će se simultano završavati po kraju prikazivanja. Početak prikazivanja će takođe prekinuti bilo koju drugu TV igru koja još uvek traje u tom trenutku.

Konačna cena

Konačna cena je poslednja (i najniža) cena koju prikazujemo pre uklanjanja grafike sa ekrana u glavnoj prezentaciji TV igre. Bez obzira na cenu u vreme vaše ponude, platićete istu konačnu nisko-ponuđenu cenu kao i svi ostali uspešni ponudjači ukoliko je artikal uspešno dodeljen vama.

Neblagovremene ponude

Kada stigne telefonski poziv nakon što je TV igra završena, ponudjaču neće biti omogućeno da kupi artikal po konačnoj ceni. Medjutim, ukoliko je bilo koji rezervisani artikal poništenod strane kupca zadržavamo pravo  (ali se ne obavezujemo) da kontaktiramo ponudjača koji je bio odbijen nakon završetka igre u cilju da im ponudimo proizvod po konačnoj prodajnoj ceni.

Učešće sa poverenjem u igrama

Uspeh TV Igara zavisi od poverenja učesnika. Trudimo se da održimo razumnu ravnotežu između dozvoljavanja otkazivanja i povraćaja novca kao  i održavanja integriteta TV igara. Iako imamo “bez pogovorno”   pravila vraćanja robe u roku od 30 dana, svi učesnici TV igre moraju postaviti svoje ponude sa iskrenom namerom  kupovine artikla po ponuđenoj cijeni – ili po nižoj cijeni ukoliko cijena nastavi da pada do kraja igre.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ovom stranicom upravlja i rukovodi NAKIT TV SHOP. Ova Pravila o Privatnosti objašnjavaju kako koristimo i štitimo vaše lične podatke. Korišćenjem ove web stranice izražavate pristanak na naša Pravila o Privatnosti. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa Pravilima o Privatnosti ili ove vebstranice, molimo vas da nas kontaktirate.

Obim poslovanja

Ova Pravila o   Privatnosti opisuju kako koristimo vaše lične podatke  za naše usluge dostupne  kroz ovu  web stranicu („Sajt“). Korišćenjem ovog Sajta ili ako se registrujete kao kupac, prihvatate uslove ovih Pravila o  Privatnosti, i čineći to, vi izričito pristajete na naša prikupljanja, čuvanje, korišćenje i obelodanjivanje vaših ličnih podataka kako je opisano u Politici Privatnosti.

Prikupljanje

Možete pretraživati ovaj Sajt bez otkrivanja ko ste ili otkrivanja bilo kojih ličnih podataka o vama. Ako se odlučite da nam dostavite vaše lične podatke, niste anonimni za nas. Ako se odlučite da nam dostavite vaše lične podatke, pristajete na prenos i skladištenje tih informacija na naše servere. Tamo gde se čuvaju osetljivi podatci, oni se drže  u šifrovanom obliku, i mogu ih pročitati samo programi koji su sami zaštićeni lozinkom i kroz pristupnu tačku.

Možemo prikupiti i čuvati sledeće lične informacije:

· imejl adresu, adresa i telefon;

· Informacije o kreditnoj/debitnoj kartici;

· Transakcione informacije zavisno od vaših aktivnosti na Sajtu – kao što su ponude, kupovina  i sadržaj koji generišete ili se odnosi na vaš nalog;

· Isporuke, fakturisanje i druge informacije koje obezbedite da biste kupili ili isporučili artikal;

· Diskusije u zajednici, četovi, rešavanje sporova, prepiske preko Sajta, i prepiske poslate nama;

· Podaci da ste se ulogovali, statistika o pregledu stranica, saobraćaj ka i od našeg Sajta, reklamni podaci;

· Ostale informacije, uključujući vašu IP adresu, Pregledač, Operativni sitem, Vreme i Ime Domena i druge  veb log informacije.

Informacije o članstvu

Možete se registrovati kao član bez troškova i obaveza. Registrovanje kao člana zahtjeva da unesete imejl adresu i lozinku („Informacije o članstvu„). Kada postanete član, Mi vam dodeljujemo korisnički broj i čuvamo datum učlanjivanja. Na obrascu za članstvo, možete odustati od primanja biltena koje možemo slati. Ukoliko ne odustanete po učlanjivanju, slaćemo vam biltene po njihovom kreiranju. Na svakom biltenu, imaćete mogućnost otkazivanja prijema budućih biltena. Ova informacija je dostupna našem Operativnom i Marketinškom osoblju. Imajte na umu da će biti moguće pratiti sve vaše aktivnosti na Sajtu kroz korisnički broj.

Informacije o kontaktu

Prilikom ulaska u prodajne transakcije zahtevamo kao dodatak Informacijama o članstvu, određene kontakt informacije. Ovo proširuje zapise o članstvu kako bi uključilo vaše Ime, Adresu i Broj Telefona.

Informacije o dostavi

Kada robu treba isporučiti, potrebni su nam detalji isporuke, tako da je potrebno da obezbedite Ime primaoca, Adresu i Broj Telefona. Ovu informaciju takođe možemo podeliti sa bilo kojom kurirskom službom koju možemo koristiti za isporuku Robe.

Informacije o narudžbini

Kada naručite , mi ćemo voditi evidenciju o tipu(tipovima) artikla koji je kupljen (koje su kupljene), količini, informacije o cijeni i troškovima dostave. Za potrebe analize, takođe čuvamo datum kada je narudžbina obavljena  i datum otpreme. Ove informacije mogu biti dostupne u rezimeu, nespecifičnoj formi za sve naše poslovne partnere putem analize ili isplate honorara odnosno  dozvola za snabdevanje takvom robom. Na kraju narudžbine, možemo vas zamoliti da uneste određene jednostavne stavke marketiških informacija kako biste nam pomogli da razvijemo naš posao. Možete izabrati da ne uneste ove informacije.

Upotreba

Naši primarni ciljevi u prikupljanju ličnih podataka su da se dozvoli plaćanje kreditnom ili debitnom karticom obezbeđujući sigurno, čisto, efikasno, i prilagođeno iskustvo. Slažete se da možemo koristiti vaše lične informacije za:

·  Obezbedjivanje usluga i podrška potrošačima

·  Rešavanje nesporazuma,prikupljanje provizija i rešavanje problema

·  Sprečavanje potencijalno zabranjenih i nezakonitih aktivnosti i primena općih uslova i odredbi prodaje.

Ako želite možete učestvovati u:

·  Prilagodjavanje,odredjivanje i poboljšanje naših usluga i sadržaja na stranici i izgled stranice

·  Da vas obaveštavamo o usmerenom marketingu,usavršavanje usluga i promotivnih ponuda zasnovanih na komunikacijskim prednostima

·  Poredjenje informacija o tačnosti i potvrda sa trećim stranama.

Obelodanjivanje vaših podataka

Mi možemo da obelodanimo vaše lične podatke kao posledicu odgovora na zakonske zahteve,primenu naše politike,kao odgovor na tvrdnje da spisak ili drugi sadržaj narušava prava ostalih ili zaštitu bilo čijih prava,imovine i bezbednosti.

Mi takodje možemo da podelimo vaše lične podatke sa:

· Članovima naše korporativne porodice kako bi se pomoglo da se okriju i sprečet potencijalna nezakonita delovanja i obezbede zajedničke usluge (Naši korporativni partneri će se obraćati samo korisnicima koji zatraže ove usluge);

· Provajderi usluge pod ugovorom koji pomažu kod našeg poslovanja , kao što su istraživanja prevara, naplata računa, ispunjavanje naloga, isporuke, nagradni programi i ko-brendirane kartice;

· Treće strane kojima ste izričito tražili da nam pošalju vaše informacije ili o kojima ste specifično obavešteni prilikom korišćenja određenih usluga;

· Sudstvo i druge institucije Vlade koje učestvuju u  sprovođenju zakona, kao odgovor na zvaničan zahtev koji se odnosi na ikriminalnu istragu ili navodne nezakonite radnje – i u tim slučajevima mi ćemo otkriti ime, grad,

Broj telefona, email adresu, ID istoriju korisnika, žalbe za prevare i istoriju ponuda; i

Ako zakonito odvojimo neke ili sve naše poslove, vaše informacije se mogu preneti na odvojena poslovanja.

„Kolačići“

Mi koristimo „Kolačiće“; (mali fajlovi smešteni na vaš hard disk) na određenim stranama Sajta za reference o informacijama smeštenim na našim serverima , kao što su detalji o članu i bilo kojim sklonostima, u cilju da poboljšamo vaše pretraživačko iskustvo. Kolačići se takođe koriste da prate korisnikovo ponašanje na našem Sajtu u cilju analize, kako bismo bili u mogućnosti da ,ponudimo bolju uslugu našim korisnicima. Upućivanje trećih strana na naš Sajt, bilo sa njihovih web stranica, sa namenskog linka drugde, ili sa štampanog URL su snimljena korišćenjem kolačića, koji nam omogućava da platimo bilo kakve provizije koje upućuju na vašu posetu našem sajtu.Kolačići su smešteni u log fajlovima servera i njihov sadržaj je smešten u bazi podataka sajta. Pretraživačko ponašanje, u anonimnoj formi, može biti dostupno našem Marketinškom ili Operativnom osoblju i može se odnositi na svaku poslovnu stranku u cilju poboljšanja naših usluga. Ne pravimo profile pojedinačnih mušterija korišćenjem kolačića.

Nekoliko važnih stvari koje treba da znate o kolačićima:

· Nudimo određene pogodnosti koje su moguće samo kroz korišćenje kolačića;

· Koristimo kolačiće kako bismo vas lakše identifikovali i održali vaš status logovanja;

· Većina kolačića su „sesioni kolačići (session cookies)“; što znači da se automatski brišu sa vašeg hard diska po završetku sesije;

· Uvek možete odbiti naše kolačiće ukoliko vaš pretraživač to dozvoljava, mada to može uticati na vaše korišćenje Sajta; i

· U slučaju da mi hostujemo sadržaj neke treće strane na Sajtu, možete se susresti sa kolačićima treće strane na određenim stranicama ovog web sajta koje mi ne kontrolišemo.

Instrukcije o odjavljivanju

Da biste se odjavili sa naše mailing liste treba kliknuti na link za odjavljivanje na dnu bilo kog našeg marketinškog mejla i bićete izuzeti iz svih imejl komunikacija

Treće strane

Osim ukoliko je drugačije izričito naglašeno u ovoj Politici privatnosti, ovaj dokument se odnosi samo na korišćenje i objavljivanje informacija koje prikupljamo od vas. Nikada nećemo prodati lične informacije ili deliti lične informacije sa trećim stranama koje su nepovezane sa nama. Podaci koji su sakupljeni od informacija – a koji su izraženi u sirovom, ne-ličnom obliku – mogu biti prikazani trećim stranama s vremena na vreme u cilju poboljšanja naše usluge ka našim korisnicima.

Povezivanje sa drugim web sajtovima

Nas Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Molimo Vas imajte u vidu da kada kliknete na jedan od ovih linkova, vi otvarate drugi sajt. Strogo preporučujemo da pročitate pravila o privatnosti ovih povezanih vebsajtova jer se mogu razlikovati od naše. Kada napustite naš vebsajt i uđete na drugi web sajt, mi ne možemo biti odgovorni za privatnosti ili zaštitu bilo koje informacije koju im obezbedite ili prikažete.

 Preciznost našeg sajta

Ulažemo sve unaprijed da osiguramo preciznost našeg Sajta, kako u njegovom funkcionisanju tako i u njegovom sadržaju. Ukoliko pronađete bilo koje greške ili propuste, molimo vas da nam putem emaila pošaljete detalje na: info@nakittv.hr

Promene pravila o  Privatnosti

Zadržavamo pravo da izvršimo promene pravila o Privatnosti kako posao bude napredovao. Gde se izvrši revizija na pravilima, promenjeni deo pravila će biti istaknut na našem sajtu. Takve promene na pravilima o  Privatnosti će automatski i odmah stupiti na snagu od trenutka potavljanja izmena na našem vesajtu.

Kako nas kontaktirati

Korišćenjem našeg sajta vi izražavate pristanak na pravila o privatnosti. Pristajete na sakupljanje i korišćenje informacija naznačenih iznad. Ukoliko imate bilo koje pitanje o Pravilima o Privatnosti ili o Sajtu, 

Molimo vas da kontaktirate    u ili pozovite Tim za Pomoć na +385 1 3000 200